Δομή-Διάρκεια

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση  στην εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης  εργασιών και projects στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Το πρόγραμμα δομείται ως εξής:

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Σε κάθε ένα από τα πρώτα δύο εξάμηνα  προσφέρονται έξι  (6) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε (5) πέντε πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,  η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα πιστωτικές μονάδες − ECTS. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τύπος Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές μονάδες
1 Υποχρεωτικό ΜΠ1 Αλγόριθμοι και Προχωρημένες Δομές Δεδομένων 5
2 Υποχρεωτικό ΜΠ2 Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες 5
3 Υποχρεωτικό ΜΠ3 Βάσεις Δεδομένων και web-based εφαρμογές 5
4 Υποχρεωτικό ΜΠ4 Σύγχρονες τεχνολογίες υλικού 5
5 Υποχρεωτικό ΜΠ5 Κατανεμημένες διαδικτυακές εφαρμογές 5
6 Υποχρεωτικό ΜΠ6 Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες νέφους 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τύπος Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές μονάδες
1 Υποχρεωτικό ΜΠ7 Ασφάλεια  Πληροφορίας και Συστημάτων 5
2 Υποχρεωτικό ΜΠ8 Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας 5
3 Υποχρεωτικό ΜΠ9 Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές 5
4 Υποχρεωτικό ΜΠ10 Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα 5
5 Υποχρεωτικό ΜΠ11 Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα 5
6 Υποχρεωτικό ΜΠ12 Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση  Έργου 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τύπος Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές μονάδες
1 Υποχρεωτικό ΜΠ13 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Επιπλέον, θα προσφέρονται σε μηνιαία βάση μαθήματα σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο σεμιναρίου στο οποίο θα διδάσκουν προσκεκλημένοι  ομιλητές από το εσωτερικό και το εξωτερικό.