Δίδακτρα-Υποτροφίες

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.080€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: από 800€ για καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και 480€ για το τρίτο.

Υποτροφίες:
Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ., εάν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ.Ε.Σ. συνεκτιμά τα κριτήρια:

  1. το όριο ετήσιου εισοδήματος των φοιτητών,
  2. τις επιδόσεις των φοιτητών όταν πρόκειται για μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί σε προηγούμενη περίοδο στο Π.Μ.Σ. ή την κατάταξή τους στον Πίνακα επιλεγμένων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. όταν πρόκειται για νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Οι υποτροφίες διαρκούν ένα εξάμηνο ή δίδονται εφ’ άπαξ με τη μορφή βραβείου.