Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τις τεχνολογίες υπολογισμού και δικτύων και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με  στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση,  τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις  και η αγορά εργασίας. Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ.  θα είναι ικανός:

  • Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες ενός οργανισμού σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό.
  • Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού  και τεχνολογίες υλικού και δικτύων.
  • Να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα δίκτυα και να προγραμματίζει ασύρματες συσκευές.
  • Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος και υπολογιστικού νέφους στο σχεδιασμό εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών με βάση τις δυναμικές απαιτήσεις των χρηστών.
  • Να αξιοποιεί περιβάλλοντα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας για την ανάπτυξη υπολογιστικά απαιτητικών εφαρμογών ή/και εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  • Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού.
  • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου.
  • Να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών διαδικτύου από το φυσικό επίπεδο ως και το επίπεδο της εφαρμογής για την αποδοτικότερη χρήση τους στο προϊόν της εφαρμογής.