Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογές

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις σύγχρονες τεχνολογίες κινητής επικοινωνίας και των δυνατοτήτων που προσφέρει για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών δίνοντας παράλληλα έμφαση στις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας αλλά και βέλτιστης διαχείρισης πόρων που απορρέουν από την ασύρματη φύση της επικοινωνίας.

Στόχοι μαθήματος

 • Η προβολή της εξέλιξης των δικτύων κινητών επικοινωνιών
 • Η ανάδειξη των απαιτήσεων που προκύπτουν σε θέματα διαχείρισης πόρων, σχεδίασης νέων πρωτοκόλλων, διασφάλιση αξιοπιστίας και αυθεντικότητας σε ασύρματο περιβάλλον
 • Η κατανόηση τεχνικών ανάπτυξης εφαρμογών που αξιοποιούν το διαδίκτυο σε κινητές συσκευές.

Περιγραφή μαθήματος

1o μέρος: Αρχιτεκτονικές Δικτύων κινητών επικοινωνιών

 • Ασύρματο περιβάλλον και τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης (FDMA/TDMA/CDMA/ODFMA/S-FDMA).
 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών, αρχιτεκτονική και δομικά στοιχεία δικτύων (GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSPA, LTE).
 • Προδιαγραφές LTE, LTE-Advanced και ανάλυση της αρχιτεκτονικής.
 • Παραδείγματα αλγόριθμων χρονοδρομολόγησης στα συστήματα UMTS, LTE.
 • Διαχείριση κινητικότητας και παρεμβολών στο LTE.
 • Ζητήματα συνεργατικότητας των σταθμών βάσης.
 • Ζητήματα ασφάλειας.
 • Το πρωτόκολλο TCP σε ασύρματες ζεύξεις: προβλήματα και προτεινόμενες τεχνικές. Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές προσδιορισμού θέσης κινητών τερματικών.
 • Τεχνολογίες ad-hoc δικτύων, ασύρματα δίκτυα αισθητήρων.
 • Επισκόπηση WiFi, WiMAx.
 • Σύγκλιση ασυρμάτων, ενσύρματων και οπτικών δικτύων, δίκτυα 5ης γενιάς.

2ο μέρος: Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές

 • Τεχνολογίες «έξυπνων» κινητών συσκευών (smartphones/devices).
 • Ανάπτυξη Android Εφαρμογών.
 • Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Εγκατάσταση των Εργαλείων, Δημιουργία Προγράμματος, Εκτέλεση με τον Emulator, Building Blocks, Χρήση των Resources.
 • Σχεδίαση User Interface, Γραφικά, Χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εντοπισμός θέσης με GPS, Λειτουργία SQLite, Multi-Touch εφαρμογές, Διακίνηση Εφαρμογών στο Google play.
 • Επισκόπηση ανάπτυξης Εφαρμογών Iphone, Windows Phone.

Βιβλιογραφία

 1. Μ. Θεολόγου (2007): “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα.
 2. Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, και Γ. Πάντος (2008): Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 3. Glisic, “Advanced Wireless Networks:4G Technologies”, Wiley 2006.
 4. Mark L. Murphy, Beginning Android 2: Begin the journey toward your own successful Android 2 applications, Apress 2010.
 5. Sayed Y. Hashimi, SatyaKomatineni, Dave MacLean: Pro Android 2: Covers Google’s Android 2 Platform including advanced topics such as OpenGL, Widgets, Text to Speech, Multi-Touch, and Titanium Mobile, Apress 2010.