Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας

Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση τεχνικών διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας, προηγμένων θεμάτων Εξόρυξης Δεδομένων και των εφαρμογών τους.

Στόχοι μαθήματος

Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να:

 • Κατανοήσουν τα θέματα που αφορούν τα αποθετήρια δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
 • Εμβαθύνουν σε μεθόδους και πρακτικές που αφορούν την Εξόρυξη Δεδομένων μεγάλης κλίμακας στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Εξοικειωθούν με ερευνητικές προσεγγίσεις και νέες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν.
 • Αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες εφαρμογής προηγμένων γνώσεων σε πραγματικά προβλήματα

Περιγραφή μαθήματος

Συλλογή και προεπεξεργασία δεδομένων. Αποθήκες Δεδομένων. Αμεση Αναλυτική Επεξεργασία. Επισκόπηση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων. Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης. Εξόρυξη Γνώσης από το περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού – Εξόρυξη Γνώσης από τη Δομή του Παγκόσμιου Ιστού – Εξόρυξη Γνώσης από τη Χρήση του Παγκόσμιου Ιστού. Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας στον Παγκόσμιο Ιστό. Διαφήμιση στον Παγκόσμιο Ιστό. Εξόρυξη Δεδομένων από Γράφους Κοινωνικών Δικτύων. Συστήματα Συστάσεων. Σημασιολογικός Ιστός και Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας. Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη.

Βιβλιογραφία

 1. M. d’Aquin, G. Kronberger, M. Suárez-Figueroa, “Combining Data Mining and Ontology Engineering to enrich Ontologies and Linked Data”, in: J. Volker, H. Paulheim, J. Lehmann, M. Niepert (eds.): Proceedings of the 1st International Workshop “Knowledge Discovery and Data Mining Meets Linked Open Data”, Heraklion, 2012, (http://ceur-ws.org/Vol-868/)
 2. P. Cimiano, O. Corcho, V. Presutti, L. Hollink, S. Rudolph (eds.), The Semantic Web: Semantics and Big Data, Proceedings of the 10th International Conference, ESWC 2013, Montpellier, LNCS 7882, Springer, 2013.
 3. H. Chen, R. H. L. Chiang, V. C. Storey, “Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact”, MIS Quarterly, vol. 36, issue 4, Dec. 2012, p1165-1188
 4. M. Dunham, Data Mining: Εισαγωγή και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα (μετ.), Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004
 5. W. Fan, A. Bifet, “Mining Big Data: Current Status, and Forecast to the Future”, SIGKDD Explorations vol.14, issue 2, ACM Press
 6. A. R. Ganguly and A. Gupta, Data Mining Technologies and Decision Support Systems for Business and Scientific Applications, Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, 2005 (http://www.inf.uni-konstanz.de/dbis/teaching/ws0607/busintelligence/papers/DMDW)
 7. T. Heath, C. Bizer, Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space, Morgan & Claypool, 2011 (http://linkeddatabook.com/editions/1.0/)
 8. R. Kohavi, N. J. Rothleder, E. Simoudis, “Emerging trends in business analytics”, Communications of the ACM – Evolving data mining into solutions for insights, vol. 45, issue 8, August 2002, pp 45-48 (http://www.inf.unikonstanz.de/dbis/teaching/ws0607/busintelligence/papers/TrendsBA.pdf)
 9. A., Rajaraman, J., Leskovec, J.D., Ullman, Mining of Massive Datasets, http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds/book.pdf, 2014
 10. 10. J.P. Shim, M. Warkentin, J.F. Courtney, D.J. Power, R. Sharda, Ch. Carlsson, “Past, Present and Future of Decision Support Technology”, Decision Support Systems: Directions for the Next Decade, vol.33, issue 2, June 2002, pp. 111-126 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923601001397)
 11. Y. Sun, J. Han, Mining Heterogeneous Information Networks: Principles and Methodologies, Morgan & Claypool, 2012
 12. 12. P.-N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων (μετ.), Εκδόσεις Τζιόλα, 2009.
 13. H. Paulheim, “Exploiting Linked Open Data as Background Knowledge in Data Mining”, in: C. d’ Amato, P. Berka, V. Svátek, K. Wecel (eds.): Proceedings of the International Workshop on Data Mining on Linked Data (DMoLD), Prague, 2013, (http://ceur-ws.org/Vol-1082/)
 14. H.J. Watson, B. H. Wixom, “The Current State of Business Intelligence”. IEEE Computer, vol. 40, issue 9, Sept. 2007, pp 96-99 (http://student.bus.olemiss.edu/files/conlon/others/Others/BusinessIntelligence/CurrentState%20of%20BI%20_IEEE.pdf)