Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική εργασία είναι είτε ερευνητικού είτε τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να είναι πρωτότυπη σε επαρκή βαθμό ή να αποδεικνύει την γνώση σε βάθος ενός ειδικού θέματος.