Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Το ένα μέρος αφορά θέματα σχετικά με το Δίκαιο της Πληροφορίας και το δεύτερο μέρος ασχολείται με την Διοίκηση Έργων. Ο σπουδαστής, μετά το πέρας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και θα κατέχει ουσιαστικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν την ιδιωτικότητα, το απόρρητο των επικοινωνιών, τη διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών, την προστασία των δεδομένων, κοκ.

Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις που εμφανίζονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) μέσω της εφαρμογής των ΤΠΕ, καθιστούν αναγκαία τη γνώση βασικών αρχών και τεχνικών διαχείρισης έργων. Η χρήση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία κάθε προσπάθειας στον σύγχρονο κόσμο. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εκμάθηση τόσο των θεωρητικών αυτών γνώσεων όσο και των τεχνικών δεξιοτήτων και των τεχνολογικών εργαλείων για τη διαχείριση έργων.

Στόχοι μαθήματος

Ο απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια σαφή εικόνα για τα ουσιαστικά θέματα που απασχολούν κάθε έργο που εντάσσεται στον τομέα των ΤΠΕ και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν, παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα τέτοιο έργο. Η ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από την εισαγωγή και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών σε κάθε δραστηριότητα και κλάδο είναι επιτακτική. Σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποιούνται εισηγήσεις σχετικά με την κατωτέρω θεματολογία:

 • Εισαγωγή στο Δίκαιο της Πληροφορίας (το κανονιστικό πλαίσιο και οι έννοιες)
 • Η Κοινωνία της Πληροφορίας και οι επιπτώσεις της
 • Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Η ελευθερία του λόγου στην ΚτΠ
 • Παράνομο και αθέμιτο περιεχόμενο
 • Ηλεκτρονικές υπογραφές
 • Θέματα συμβάσεων και ηλεκτρονικών συμβάσεων
 • Η πληροφόρηση, η διαφήμιση και η ευθύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας (λογοκλοπή, προστασία λογισμικού, ανοιχτό λογισμικό, κα
 • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων και των χρηστών στην ΚτΠ
 • Εισαγωγικές έννοιες για τη Διοίκηση και Διαχείριση ενός έργου
 • Η φύση και τα χαρακτηριστικά του έργου
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων
 • Οι κύκλος ζωής και οι φάσεις ενός έργου
 • Οι εργασίες και οι πόροι του έργου
 • Η Μέθοδος Work Breakdown Structure (WBS)
 • Η οργάνωση του έργου
 • Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου
 • Αποτίμηση και επανεξέταση έργου
 • Ο Διευθυντής του έργου και η ομάδα διοίκησης
 • Η ανάθεση ρόλων και ο επιμερισμός εργασιών
 • Τεχνολογικά εργαλεία διοίκησης έργων
 • Οι τεχνικές παρακολούθησης (Pert Diagram, Gantt Chart, Critical Path)
 • Τα προβλήματα στην παρακολούθηση και υλοποίηση έργων (υπέρβαση κόστους, χρόνου, ασάφεια προδιαγραφών, ανεπαρκής πληροφόρηση, παραδοτέα υπό συνεχή εξέλιξη,κα)
 • Διοίκηση βάσει στόχων (Management by Objectives)
 • Βασικές έννοιες Στρατηγικής Διοίκησης
 • Βασικές έννοιες Ηγεσίας
 • Μελέτη περιπτώσεων

Απώτερος στόχος είναι, μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με τη διοίκηση έργων, όπως:

 • να μπορούν να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν ένα έργο, καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητές του,
 • να επιμερίζουν, να αναθέτουν και να ορίζουν χρονικά τους επιμέρους πόρους του έργου,
 • να δημιουργούν και να διαβάζουν τις απαραίτητες αναφορές ενός έργου,
 • να μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να διορθώνουν την πορεία υλοποίησης.

Βιβλιογραφία

 1. Ι. Κουμπούρος, “Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία”, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1η έκδοση, 2012, ISBN: 978-960-6759-73-4
 2. Kouzes and Posner, “The Leadership Challenge”, Jossey-Bass Editions, 3rd Edition, 2002, ISBN: 0-7879-5678-3
 3. LorinWoolfe, “The Bible on Leadership. From Moses to Matthew – Management Lessons for Contemporary Leaders”, American Management Association – AMACOM, 2002, ISBN: 0-8144-0682-3
 4. Παπακωνσταντίνου Ευάγγελος, “Δίκαιο Πληροφορικής”, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010, ISBN: 978-960-445-592-8
 5. Αλεξανδρίδου Ελίζα, “Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου”, Β’ έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010, ISBN: 978-960-445-551-5
 6. Ιγγλεζάκης Ιωάννης, “Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου”, 2003, ISBN: 978-960-301-817-1
 7. John Schermerhorn, “Εισαγωγή στο Management”, Εκδόσεις Πασχαλίδη , ISBN:978-960-489-1436
 8. Rory Burke, “Διαχείριση Έργου (ProjectManagement – Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου)”, 1η έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2002, ISBN: 9789602182895
 9. Elizabeth Harrin and Phil Peplow, “Customer-Centric Project Management”, Gower Publishing, 2013, ISBN: 978-1-4094-4312-4
 10. Dennis Lock, “Project Management”, 10th Edition, Gower Publishing, 2013, ISBN: 978-1-4094-5269-0
 11. Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Graham S. Fane, “Contemporary Management”, 2/e, McGraw-Hill International Editions, 2005, ISBN: 0070922012
 12. Jane P. Laudon and Kenneth C. Laudon, “Management Information Systems”, 12/E, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0132142856, ISBN-13: 9780132142854
 13. Kenneth Laudon and Carol GruercioTraver, “E-Commerce”, 8/E, Prentice Hall, 2012, ISBN-10: 0138018812, ISBN-13: 9780138018818
 14. Fred R. David, “Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases”, 14/E, Prentice Hall, 2011, ISBN-10: 0132664232, ISBN-13: 9780132664233
 15. Ganesh Vaidyanathan, “Project Management: Process, technology and Practice”, Prentice Hall, 2012, ISBN-10: 0132807181, ISBN-13: 9780132807180
 16. Carol V. Brown, Daniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C. Perkins, “Managing Information Technology”, 7/E, Prentice Hall, ISBN-10: 0132146320, ISBN-13: 9780132146326