Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ανακοινώνεται με την προκήρυξη του προγράμματος.