Δικαιολογητικά

Εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά σε επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές:

  1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
  2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες.
  5. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).
  6. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
  8. Περιγραφή στόχων για το Π.Μ.Σ. όπου να εξειδικεύονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα (μια σελίδα μέγιστο).
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.