Διαδικασία Επιλογής

  • Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου (25%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στην πτυχιακή εργασία (20%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%) και την προσωπική συνέντευξη (35%).
  • Απαραίτητη θεωρείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κατά την προφορική συνέντευξη η επιτροπή αξιολογεί την κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικά στοιχεία Πληροφορικής, την επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο και την κριτική του ικανότητα.
  • Η επιτροπή αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει τον πίνακα επιτυχόντων και σχετική εισήγηση στην Γ.Σ.Ε.Σ. Η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των εισακτέων (επιτυχόντων) μεταπτυχιακών φοιτητών και των επιλαχόντων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη του Π.Μ.Σ.
  • Εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν γραπτά (στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα) η Σ.Ε. μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.
  • Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Γ.Σ.Ε.Σ. τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.